Tuesday, August 21

Eeva Turunen
Marianna Kurtto
Miia Toivio
Jarkko Tontti
Eino Santanen
Outi-Illuusia Parviainen
Leevi Lehto
Silja Savolainen
Karo Hämäläinen
Pauliina Haasjoki
Juhana Vähänen
Janne Nummela
Kati Neuvonen
Olli-Pekka Tennilä
Timo Salo
Maija Lindberg
Jarmo Papinniemi
Uljas Pulkkis
Sebastian Fagernäs
Matti Saurama
Tuomas Timonen
Hanna Ojala
Mikael Brygger
Marko Brygger
Sirpa Kyyrönen
Henriikka Tavi
Martin Glaz Serup
Aki Salmela
Anni Viitasaari
Tatu Pohjavirta
Hannu Harju
Irina Javne
Jukka Mallinen
Mikael Lehtinen
Risto Oikarinen
Tarja Roinila
Anu Laitila

Elävien runoilijoiden ilta, Huvila-teltta, Helsinki

No comments: